Zasady

"NOARK SPEŁNIA MARZENIA DLA SZKÓŁ"

Organizatorem konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych jest firma NOARK Electric Europe s.r.o., IČ 24123846, z siedzibą w Pradze 9, Sezemicka 2757/2, kod pocztowy 193 00 (zwana dalej również "organizatorem" lub "organizatorem").

Konkurs odbywa się w dniach 01.10.2023 - 31.01.2024 pod nazwą "NOARK SPEŁNIA MARZENIA SZKÓŁ) (zwanego dalej "grą" lub "konkursem"). 

O co gramy?

• Prezent w wysokości 3 000 PLN dla pierwszych 3 zwycięzców

• Zwycięskie drużyny pierwszych 3 szkół otrzymają dodatkowo drukarkę 3d

Podstawowy opis konkursu:

Konkurs jest otwarty dla szkół średnich w Polsce. Uczestnikiem konkursu jest szkoła średnia reprezentowana przez całą wybraną klasę uczniów. Z każdej szkoły średniej szkoła średnia może wziąć udział w konkursie tylko raz za pośrednictwem wybranej klasy uczniów.

Przedmiotem konkursu, czyli kreacji konkursu, z którym każdy uczestnik weźmie udział w konkursie, jest funkcjonalne zastosowanie produktów i towarów dostarczonych przez organizatora. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko z jedną kreacją. Co najmniej 50% produktów przesłanych przez organizatora w pakiecie produktów konkursowych musi zostać wykorzystane w kreacji konkursowej, która musi być widoczna w kreacji.

Uczestnik nagra kreację konkursu na wideo trwającym maksymalnie 240 sekund, który będzie zawierał podstawową prezentację kreacji, jej opis oraz demonstrację funkcjonalności. Film zostanie wysłany do [email protected] nie później niż 18.12.2023 r. Film nie może być publikowany na żadnym innym portalu, portalu społecznościowym lub stronie internetowej w trakcie lub po zawodach bez zgody organizatora. Uczestnicy mają prawo do linkowania do filmu zamieszczonego na stronie organizatora za pośrednictwem sieci społecznościowych, portali lub innych stron internetowych.

Nadesłane filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.noark-schools.com, gdzie publiczność - odwiedzający stronę - będzie głosować. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie pola "GŁOSUJ" dla pojedynczego filmu. Każdy odwiedzający witrynę może głosować raz dziennie na jeden film z jednego adresu IP.

5 klas, których film otrzyma najwięcej głosów, przechodzi do rundy finałowej. W rundzie finałowej zwycięskie filmy zostaną ocenione przez jury złożone z trzech pracowników Noark. Oceniają filmy na podstawie:

• Kreatywność rozwiązań

• Widoczność produktu

• Nagrane wideo

• Opis projektu

Jury wybierze 3 zwycięskie filmy (miejsca 1-3), które najlepiej spełniają kryteria oceny.

Ogłoszenie odbędzie się na stronie konkursu, portalach społecznościowych i stronie internetowej http://www.noark-electric.eu, 05.02.2024.

organizator:

Organizatorem gry jest firma NOARK Electric Europe s.r.o., z siedzibą pod adresem Sezemická 2757/2, kod pocztowy: 193 00, numer zamówienia: 24123846, sp. znaczek: C 1856 w Sądzie Miejskim w Pradze, która jest również przyrzekającym i dostarczającym (nagród) wygranych.

Warunki uczestnictwa w grze i przekazania wygranych:

W konkursie mogą wziąć udział tylko całe wybrane klasy w poszczególnych szkołach średnich, które prawidłowo się zarejestrują i otrzymają pakiet konkursowy od NOARK. Liczba pakietów rywalizacji w grze jest ograniczona do 28 sztuk i będzie udostępniana zarejestrowanym uczestnikom stopniowo. Po wyczerpaniu liczby pakietów konkursowych kolejni uczestnicy konkursu nie będą już przyjmowani. W konkursie może wziąć udział tylko jedna wybrana klasa z każdego liceum.

Uczestnik ma za zadanie stworzyć dowolną aplikację funkcjonalną z otrzymanego pakietu konkursowego. Aplikacja funkcjonalna musi zawierać co najmniej 50% komponentów otrzymanych w ramach pakietu konkursowego. Zastosowane elementy NOARK muszą być widoczne w aplikacji.

Następnie każdy uczestnik stworzy krótki film o maksymalnie 240 sekundach, który będzie zawierał podstawowe informacje o aplikacji, jej opis oraz demonstrację jej funkcji i cech. Filmy muszą być również zgodne ze wszystkimi zasadami publikowania filmów w sieci społecznościowej Facebook. Więcej informacji na temat zasad publikowania treści dostępnych jest na Facebooku.

Filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora, gdzie publiczność - odwiedzający stronę - będzie głosować. Głosujący może oddać jeden głos na film konkursowy dziennie podczas konkursu. Zabrania się wykorzystywania i publikowania linków do głosowania na takich stronach zarejestrowanych grup w sieciach społecznościowych, gdzie głosy są kupowane lub oferowane bez rzeczywistego udziału osób fizycznych, ani używania robotów, fałszywych kont lub innych metod głosowania, które nie pozwalają na uczciwe głosowanie osób fizycznych. Filmy i linki do pomysłów mogą być publikowane bez ograniczeń na innych portalach społecznościowych.

Głosy oddane z naruszeniem tych zasad nie będą brane pod uwagę w grze.

a) zgłoszona praca konkursowa nie spełnia warunków udziału w konkursie (ilość komponentów, ich widoczność),

b) Przesłany film konkursowy nie odpowiada zadaniu i niniejszemu regulaminowi konkursu lub narusza niektóre zasady publikacji w sieciach społecznościowych,

c) zostanie ustalone, że głosy uczestnika zostały uzyskane w sposób nieuprawniony lub zabroniony,

d) uczestnik lub osoba trzecia w jego imieniu opublikowała wniosek o głos w niedozwolonych grupach na portalach społecznościowych,

e) Nastąpiło kolejne istotne naruszenie tych zasad.

Osoby, które pozostają w stosunku pracy lub podobnym stosunku z organizatorem lub organizatorem gry, lub osoby bliskie tym osobom (art. § 22 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami) lub osoby bezpośrednio lub pośrednio współpracujące przy grze.

Organizator/Organizator zapewni dostarczenie i wycofanie nagrody bez zbędnej zwłoki po spełnieniu warunków uzyskania nagrody. Nagroda wraz ze zwycięską klasą może zostać przyjęta przez dyrektora szkoły, jego przedstawiciela lub wychowawcę klasy za pisemnym upoważnieniem - zgodą dyrektora szkoły lub jego przedstawiciela. Zwycięzca nie jest zobowiązany do przyjęcia nagrody. Nagrody nie podlegają wymianie. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez organizatora i organizatora, ale nie później niż 30 dni po jej otrzymaniu, możliwość losowania nagrody wygasa. ¨

Ogłoszenie obietnicy nagrody (wygranej) i zasad gry:

Zasady gry wchodzą w życie, a obietnica nagrody jest publicznie ogłaszana w dniu ich publikacji na stronie internetowej www.noark-schools.com. Uczestnicy zapoznają się z zasadami i uczestnicząc w teleturnieju wyrażają wolę związania się nimi.

W przypadku wygrania kwoty finansowej, nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, czyli bezpośrednio do szkoły średniej, na podstawie umowy darowizny. Jeśli uczestnik odmówi podpisania lub zawarcia umowy darowizny, nagroda przepada. Przekazanie prezentu konkretnej osobie fizycznej lub określonej klasie nie jest możliwe.

W przypadku wygranej w formie voucherów, przedstawiciel zwycięskiej klasy otrzyma vouchery o określonej wartości. Firma NOARK zapewni dostawę wybranych voucherów od 30 dni po powiadomieniu o informacji. Bony nie mogą być wykorzystywane do zakupu przedmiotów takich jak narkotyki, alkohol, broń, przedmioty lub doświadczenia, które mogą spowodować obrażenia ciała lub są w inny sposób niebezpieczne.

Upoważnienie organizatora i organizatora:

Organizator i organizator ma prawo do decydowania o wszystkich kwestiach związanych z grą według własnego uznania, jego decyzja jest ostateczna i wiążąca. Organizator zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie przed wykonaniem, tj. w dowolnym momencie przed spełnieniem warunków wygranej, do odwołania przyrzeczenia nagrody (wygranej) w grze, tj. do odwołania konkursu, nawet bez podania przyczyny. Odwołanie przyrzeczenia powinno nastąpić w ten sam sposób i w tej samej formie, w jakiej obietnica została złożona. Jeżeli warunkiem uzyskania nagrody jest jak najlepsze wykonanie, organizator jest uprawniony do odwołania przyrzeczenia tylko z ważnych powodów; W takim przypadku organizator jest zobowiązany do odpowiedniego zrekompensowania osobie, która spełniła warunki przyrzeczenia, przynajmniej w części przed odwołaniem. Gra ma charakter obietnicy nagrody w rozumieniu § 2884 i następnych ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami i regulacjami prawnymi.

RODO

Biorąc udział w grze, uczestnicy wyrażają zgodę na to, że w przypadku wygranej, organizator i organizator gry ma prawo do bezpłatnego wykorzystania danych osobowych, nagrań wideo i audio dotyczących uczestników, ich przedstawicieli lub konkretnych uczniów lub ich wypowiedzi o charakterze osobistym (zdjęcia, pisanie, wideo, głos itp.). ) w celach reklamowych i marketingowych bez ograniczeń. Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania tytułu prawnego do używania również od wszystkich osób fizycznych, które będą go reprezentować w konkursie, lub biorąc udział w konkursie, gwarantuje i oświadcza organizatorowi, że posiada ten tytuł prawny oraz że jest on prawidłowy i ważny.

Nazwiska konkretnych zwycięzców - osób fizycznych mogą być publikowane w mediach i Internecie. Organizator jest uprawniony do wykorzystania danych kontaktu elektronicznego przekazanych Organizatorowi przez uczestnika gry w celu rozpowszechniania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie w odniesieniu do uczestnika, na co uczestnik wyraża zgodę poprzez podanie kontaktu.

Organizator, jako administrator, będzie przetwarzał dane osobowe uczestników zgodnie z niniejszymi zasadami gry, w celu wypełnienia stosunku umownego między organizatorem a uczestnikiem gry, który powstaje w wyniku udziału uczestnika w grze. W danym przypadku dotyczy to przetwarzania danych osobowych niewymagających zgody, którego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w zakresie niezbędnym do realizacji gry, maksymalnie przez okres 10 lat od ogłoszenia zwycięzcy konkursu. Organizator będzie również przetwarzał dane osobowe zwycięzcy/zwycięzców w celach marketingowych polegających na promocji organizatora, jego produktów i/lub usług oraz organizowanych przez niego gier w formie podobizn i innych osobistych wypowiedzi uczestników, nagrań audio, wizualnych i/lub audiowizualnych zwycięzcy (zwycięzców) oraz ich publikacji w materiałach reklamowych organizatora,  Przez maksymalny okres 10 lat od ostatniego dnia okresu gry. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników gry zarówno sam, jak i zgodnie z wymogami RODO, powierzy podmiotowi trzeciemu – organizatorowi gry. Po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przez RODO, uczestnicy gry, jako osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych: (i) prawo do bezpłatnej informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza organizator; (ii) prawo do sprostowania nieprawidłowych przetwarzanych danych osobowych; (iii) prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych; (iv) prawo do ograniczenia processing danych osobowych; (v) prawo do przenoszenia danych osobowych. Uczestnikom Gry przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz). Uczestnicy Gry mogą skorzystać z powyższych praw u organizatora pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi, lub pod adresem e-mail: [email protected], lub mogą skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych u organizatora, za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

Dodatkowe ewentualne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej organizatora https://www.noark-electric.cz/pl/polityka_prywatnosci.