Pravidla

„NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM III”

Pořadatelem soutěže pro střední školy je společnost NOARK Electric Europe s.r.o., IČ 24123846, se sídlem Praha 9, Sezemická 2757/2, PSČ 193 00 (dále též„pořadatel“ nebo „organizátor“).

Pořadatel bude v termínu od 1.9. 2023 do 16. 1. 2024 realizovat soutěž s názvem „NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM III“ (dále jen jako „hra“ nebo „soutěž“).

O co hrajeme?

 • Pro prvrní 3 výherce dar ve výši 50.000 Kč
 • Výherní týmy prvních 3 škol obdrží navíc 15.000 Kč na nákup zboží v internetovém obchodě Alza.cz, a to formou poukázek

Základní popis soutěže:

Soutěž je vyhlášena pro střední školy na území České republiky a Slovenské republiky. Účastníkem soutěže je střední škola reprezentovaná celou vybranou třídou žáků. Z každé střední školy se může soutěže účastnit střední škola pouze jedenkrát skrze vybranou třídu žáků.

Předmětem soutěže, resp. soutěžním výtvorem, s kterým se bude každý účastník účastnit soutěže, je funkční aplikace výrobků a zboží poskytnutého pořadatelem. Každý účastník se může účastnít pouze s jediným výtvorem. V soutěžním výtvoru musí být využito minimálně 50% produktů zaslaných pořadatelem v soutěžním balíčku produktů, které musí být ve výtvoru viditelné.

Soutěžní výtvor účastník natočí na video o rozsahu maximálně 240 sekund, které bude obsahovat základní představení výtvoru, jeho popis a ukázku funkčnosti. Video bude zasláno na e-mail [email protected] nejpozději do 20. 11. 2023. Video nesmí být po dobu soutěže ani po ní zveřejněno bez souhlasu pořadatele na žádném jiném portálu, sociální síti nebo webových stránkách. Účastníci jsou oprávněni odkázat na video umístěné na webových stránkách pořadatele skrze sociální sítě, portály nebo jiné webové stránky.  ¨

Zaslaná videa budou zveřejněna na webových stránkách pořadatele www.noark-schools.com, kde bude probíhat hlasování veřejnosti – návštěvníků webu. Hlasování probíhá formou kliknutí na pole „HLASOVAT“ u jednotlivého videa. Každý návštěvník webu může z jedné IP adresy hlasovat jedenkrát denně pro jedno video.

5 tříd, jejichž video získá nejvíce hlasů, postupují do finálového kola. Ve finálovém kole bude výherní videa hodnotit porota ze tří zaměstnanců Noark. Ty ohodnotí videa na základě:

 • Kreativity řešení
 • Viditelnosti produktů
 • Natočeného videa
 • Popisu projektu

Porota vybere 3 výherní videa (1. - 3. místo), která nejlépe splní kritéria hodnocení.

Vyhlášení proběhne na soutěžní stránce, sociálních sítích a webových stránkách www.noark-electric.cz 16. 1. 2024.

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem a organizátorem hry je společnost NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, IČ: 24123846, sp. zn.: C 1856 vedená u Městského soudu v Praze, která je také přislibujícím a poskytovatelem (odměn) výher.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Účastnit se mohou pouze celé vybrané třídy na jednotlivých středních školách, které se řádně zaregistrují a obdrží soutěžní balíček od společnosti NOARK. Počet soutěžních balíčků ve hře je omezen počtem 35 ks a bude poskytován registrovaným účastníkům postupně. Po vyčerpání počtu soutěžních balíčků již nebudou další účastníci soutěže akceptováni. Z každé střední školy se může účastnit pouze jedna vybraná třída.

Účastník má za úkol vytvořit z obdrženého soutěžního balíčku libovolnou funkční aplikaci. Funkční aplikace musí obsahovat minimálně 50% komponentů obdržených v rámci soutěžního balíčku. V aplikace musí být použité prvky společnosti NOARK viditelné.

Každý účastník následně vytvoří krátké video v rozsahu nejvíce 240 sekund, které bude obsahovat základní informace o aplikaci, její popis, předvedení funkce a vlastností. Videa musí splňovat také veškerá pravidla pro zveřejnění videa na sociální síti Facebook. Více informací o pravidlech pro zveřejňovaný obsah je k dispozici na stránkách Facebook.

Videa budou zveřejněna na webových stránkách pořadatele, kde bude probíhat hlasování veřejnosti  - návštěvníků webu. Hlasující může během soutěže odeslat jeden hlas jednomu soutěžnímu videu denně. Je zakázáno pro hlasování využívat a zvěrejňovat odkazy k hlasování na takových stránkách registrovaných skupin na sociálních sítí, kde dochází ke kupčení nebo nabízení hlasování bez reálné účasti fyzických osob, případně využívat pro hlasování roboty, falešné účty či jiné způsoby, při kterých nedochází k férovému hlasováí ze strany fyzickcýh osob. Na ostatních stránkách sociálních sítí je možné videa a odkazy nav idea zveřejňovat bez omezení.

Hlasy provedené v rozporu s těmito pravidly se do hry nezapočítávají.

 1. Přihlášený soutěžní výtvor nesplňuje podmínky pro účast v soutěži (množství komponent, jejich viditelnost),
 2. Odevzdané soutěžní video, neodpovídá zadání a těmto pravidlům soutěže nebo porušuje některá pravidla pro zveřejnění na sociálních sítích,
 3. Bude zjištěno, ře hlasy účastníka byly získány neoprávněným nebo zakázaným způsobem,
 4. Účastník, nebo třetí osoba v jeho prospěch, zveřejila žádost o hlasy v zakázaných skupinách na sociálních sítích,
 5. Došlo k jinému zásadnímu porušení těchto pravidel.

Z účasti ve hře jsou vyloučeny také osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Pořadatel/Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výhru společně s výherní třídou může převzít ředitel školy, jeho zástupce nebo třídní učitel s písemným pověřením – schválením ředitele školy nebo jeho zástupcem. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. ¨

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.noark-school.com. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

V případě výhry finanční částky bude výhra poskytnuta účastníku soutěže, tedy přímo střední škole, a to na základě darovací smlouvy. Odmítne-li účastník podepsat nebo uzavřít darovací smlouvu, výhra propadá. Poskytnutí daru konkrétní fyzické osobě nebo konkrétní třídě není možné.

V případě výhry formou poukázek obdrží zástupce výherní třídy poukázky v uvedené hodnotě. Společnost NOARK zajistí předání vybraných poukázed od 30 dnů od sdělení informace. Poukázky nesmí být použity na nákup položek jako jsou drogy, alkohol, zbraně, věci nebo zážitky, které mohou způsobit úraz, nebo jsou jinak nebezpečné.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře, tj. zrušit soutěž, a to i bez uvedení důvodu. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je–li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil. Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a řídí se jeho právní úpravou.

GDPR.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků, jejich zástupců, nebo konkrétních žáků či jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, video, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Účastník je povinen zajistit právní titul k užívání také od všech fyzických osob, které jej budou v rámci soutěže zastupovat, resp. garantuje a prohlašuje účastí v soutěži pořadateli, že tímto právním titulem disponuje a tento je řádný a platný.

Jména konkrétních výherců – fyzických osob mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem hry Pořadateli je Pořadatel oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 10let od vyhlášení vítěze soutěže. Osobní údaje výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu – organizátora hry. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e–mailové adrese: [email protected], nebo se mohou obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e–mailové adresy: [email protected]

Další případné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách pořadatele https://www.noark-electric.cz/cz/prohlaseni_o_ochrane_soukromi