Reeglid

"NOARK TÄIDAB KOOLIDE UNISTUSED"

Haridusasutuste (koolide) konkursi korraldaja on ettevõte NOARK Electric Europe sro, IČ 24123846, asukohaga Praha 9, Sezemicka 2757/2, sihtnumber 193 00 (edaspidi ka "korraldaja").

Korraldaja korraldab ajavahemikus 1.9.2023 kuni 16.01.2024 võistluse „NOARK TÄIDAB KOOLIDE UNISTUSED„ (edaspidi „mäng“ või „võistlus“).

Mille nimel mängime?

• 3D-printer võitjatiimile

• Võitnud tiim saab lisaks 500 eurot kinkekaardi näol.

Võistluse põhikirjeldus:

Võistlus on avatud (Läti, Leedu, Eesti) koolidele ja haridusasutustele. Võistluses osaleja on õppeasutus, mida esindab kogu valitud õpilaste tiim. Iga õppeasutus võib enda koolist saata osalema vaid ühe tiimi.

Osalusteema on korraldaja poolt pakutavate toodete ja kaupade funktsionaalne rakendus projekti/loomingu näol. Iga tiim saab osaleda ainult ühe projekti/loominguga. Projektis peab olema kasutatud vähemalt 50% korraldaja poolt saadetud toodete võistluspakis olevatest toodetest ja need peavad olema projektis nähtavad.

Osaleja salvestab projekti maksimaalselt 240 sekundi pikkusele videole, mis sisaldab loomingu/projekti põhiesitlust, selle kirjeldust ja funktsionaalsuse demonstratsiooni. Video tuleb saata aadressile [email protected] hiljemalt 20.11.2023. Videot ei tohi võistluse ajal ega pärast seda avaldada üheski teises portaalis, sotsiaalvõrgustikus ega veebilehel ilma korraldaja nõusolekuta. Osalejatel on õigus linkida korraldaja veebisaidile postitatud videole sotsiaalvõrgustike, portaalide või muude veebisaitide kaudu.

Saadetud videod avaldatakse korraldaja kodulehel www.noark-schools.com, kus hääletab publik ehk veebilehe külastajad. Hääletamine toimub, klõpsates üksiku video juures olevat nuppu "HÄÄLETA". Iga saidi külastaja saab hääletada üks kord päevas ühe video poolt ühelt IP-aadressilt.

Lõppvooru pääsevad 3 klassi/tiimi, kelle video saab enim hääli. Lõppvoorus hindab võiduvideoid kolmest Noarki töötajast koosnev žürii. Nad hindavad videoid järgmiselt:

• Lahenduste loovus

• Toodete nähtavus

• Salvestatud video

• Projekti kirjeldus

Žürii valib välja 1 võiduvideo, mis vastab hindamiskriteeriumitele kõige paremini.

Väljakuulutamine toimub konkursi lehel, suhtlusvõrgustikes ja veebilehel www.noark-electric.eu 16. jaanuaril 2024.

Korraldaja ja sponsor:

Võistluse korraldaja ja sponsor on NOARK Electric Europe s.r.o, asukohaga Sezemická 2757/2, Praha 20, 193 00, äriregistri number: 193 00, ID number: 24123846, sp. tempel: C 1856, mis väljastati Praha linnakohtu poolt ja mis on ühtlasi ka (preemiaid)võite tagav asutus.

Võistluses osalemise ja võitude üleandmise tingimused:

Osaleda saavad ainult igast õppeasutusest valitud üks võistkond/tiim, kes registreeruvad ja saavad NOARKilt võistluspaki. Võistluspakkide arv on piiratud ja jagatakse registreerunud osalejatele järk-järgult. Pärast võistluspakkide arvu ammendumist enam uusi võistlejaid vastu ei võeta. Igast õppeasutusest saab osaleda ainult üks tiim.

Osaleja ülesandeks on luua saadud võistluspakist mistahes funktsionaalne rakendus. Funktsionaalne võistlustöö/rakendus peab sisaldama vähemalt 50% võistluspaki komponentidest. Kasutatud NOARKi kaubad peavad olema võistlustöös nähtavad.

Seejärel loob iga osalev tiim maksimaalselt 240 sekundi pikkuse lühikese video, mis sisaldab põhiteavet rakenduse kohta, selle funktsiooni ja tutvustust. Samuti peavad videod vastama kõigile Facebooki sotsiaalvõrgustiku videote postitamise reeglitele. Rohkem infot avaldatava sisu reeglite kohta leiab Facebookist.

Videod avaldatakse korraldaja kodulehel, nende poolt hääletab publik ehk veebilehe külastajad. Hääletaja võib konkursi ajal esitada ainult ühe hääle ühe võistlusvideo kohta päevas. Keelatud on kasutada ja avaldada hääletamise linke sotsiaalvõrgustikes registreeritud gruppide sellistel lehtedel, kus hääli ostetakse või pakutakse ilma füüsiliste isikute tegeliku osaluseta, või kasutada hääletamiseks roboteid, võltskontosid või muid ausat hääletamist mitte võimaldavaid meetodeid. Videoid ja linke ideede kohta saab avaldada piiranguteta teistes ka suhtlusvõrgustikes.

Järgnevaid reegleid rikkuvatele võistlustöödele antud hääled ei lähe võistlusel arvesse.

a) Projekt ei vasta võistlusel osalemise tingimustele (komponentide kogus, nende nähtavus).

b) Saadetud võistlusvideo ei vasta ülesandele ja käesolevatele võistlusreeglitele või rikub mõningaid sotsiaalvõrgustikes avaldamise reegleid.

c) Kui tehakse kindlaks, et osaleja hääled on saadud loata või keelatud viisil.

d) Osaleja või kolmas isik tema nimel avaldas hääletamislingi sotsiaalvõrgustike keelatud gruppides.

e) Rikutud on veel mõnda võistluse põhireeglit.

Isikud, kes on mängu korraldaja või korraldajaga töö- või sarnastes suhetes või nendele isikutele lähedased isikud (Tsiviilseadustiku seaduse nr 89/2012, § 22) või isikud, kes teevad mängu korraldamisel otseselt või kaudselt koostööd ei tohi mängust osa võtta.

Korraldaja tagab auhinna üleandmise ilma põhjendamatu viivituseta pärast seda, kui auhinna kättesaamise tingimused on täidetud. Auhinna võib koos võitjatiimiga vastu võtta kooli direktor, tema esindaja või klassijuhataja kirjaliku volitusega, kooli direktori või tema volitatud esindaja esindaja. Võitja ei ole kohustatud võitu vastu võtma. Auhindu ei vahetata raha või muude auhindade vastu. Kui võitja ei võta auhinda vastu korraldaja poolt määratud tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, siis kaob neil õigus seda saada.

Auhinna (võidu) ja mängureeglite väljakuulutamine:

Konkursi reeglid jõustuvad ja auhinnad tehakse avalikult teatavaks nende avaldamise päeval veebilehel www.noark-school.com. Osalejad kinnitavad osaledes, et on reeglitega tuttavad ning mängus osaledes näitavad üles oma tahet nendest kinni pidada.

Rahalise summa võitmise korral antakse auhind annetuslepingu alusel konkursil osalejale ehk otse õppeasutusele. Kui osaleja keeldub annetuslepingut allkirjastamast või sõlmimast, on korraldajal õigus neile seda mitte väljastada. Auhindu ei kingita konkreetsele füüsilisele isikule või tiimile.

Vautšerite võidu korral saab võitnud tiim need eelsätestatud väärtuses. NOARK tagab valitud vautšerite kohaletoimetamise alates 30 päeva möödumisel neile vajaliku teabe edastamisest. Vautšereid ei tohi kasutada selliste asjade ostmiseks nagu narkootikumid, alkohol, relvad, esemed või elamused, mis võivad põhjustada vigastusi või on muul viisil ohtlikud.

Sponsori ja korraldaja volitused:

Sponsoril ja korraldajal on õigus teha kõiki mänguga seotud otsuseid oma äranägemise järgi ning need otsused on lõplikud ja siduvad. Korraldaja jätab endale õiguse igal ajal enne esinemist, st igal ajal enne võidutingimuste täitmist tühistada võistluse tarbeks lubatud preemia (võiduese) ehk võistlus katkestada ka põhjust avaldamata. Auhindade tühistamine toimub samal viisil ja samas vormis, milles need välja kuulutatakse. Kui auhinna saamise tingimuseks on parim võimalik sooritus, on korraldajal õigus auhindade väljastamine tühistada üksnes kaalukatel põhjustel; sellisel juhul on korraldaja kohustatud tingimused täitnud osalejale vähemalt osaliselt enne tühistamist adekvaatselt hüvitama. Mäng on Tsiviilseadustiku § 2884 ja sellele järgnevate seaduste nr 89/2012 tähenduses oma olemuselt tasu tõotav üritus ning sellele kohaldatakse taolist õiguslikku regulatsiooni.

GDPR - (Isikuandmete kaitse üldmäärus)

Mängus osaledes nõustuvad osalejad, et võidu korral on mängu korraldajal õigus kasutada vastavate osalejate isiklikke, video- ja helisalvestisi või nende isiklikku iseloomu teavet (fotod, kirjutamine, hääl jne) reklaami- ja turunduseesmärkidel piiranguteta ja tasuta. Osaleja on kohustatud tagama juriidilise / intellektuaalse kasutusõiguse ka kõigilt füüsilistelt isikutelt, kes teda konkursil esindavad või konkursil osaledes garanteerib ja kinnitab ta korraldajale, et tal on see juriidiline õigus ja see on nõuetekohane ja kehtiv.

Võitjate nimed võidakse avaldada meedias ja Internetis. Korraldajal on õigus kasutada konkursil osaleja poolt korraldajale edastatud elektroonilise kontakti andmeid ärilise sisuga teadaannete elektroonilisel teel levitamiseks ainult osaleja suhtes, milleks osaleja väljendab nõusolekut kontakti võtmisega.

Korraldaja (ehk NOARKi volitatud esindaja) töötleb osalejate isikuandmeid vastavalt käesolevatele võistluse reeglitele, eesmärgiga täita korraldaja ja konkursil osaleja vahel tekkinud lepingulist suhet, mis on tekkinud osaleja osalemisel konkursil. Antud juhul on tegemist isikuandmete töötlemisega, mis ei nõua nõusolekut, mille õiguslikuks aluseks on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b). Korraldaja töötleb osalejate isikuandmeid konkursi elluviimiseks vajalikus ulatuses, maksimaalselt 10 aastat alates konkursi võitja väljakuulutamisest. Korraldaja töötleb võitja(te) isikuandmeid ka turunduslikel eesmärkidel, mis seisnevad korraldaja, tema toodete ja/või teenuste ning tema poolt korraldatavate konkursside reklaamimises osalejate sarnasuste ja muude isikuväljenduste vormis ning võitja(te) heli-, visuaal- ja/või audiovisuaalsed salvestised ning nende avaldamise teel korraldaja reklaammaterjalides, maksimaalselt 10 aasta jooksul alates võistlusperioodi viimasest päevast. Korraldaja töötleb konkursil osalejate isikuandmeid ise vastavalt GDPR nõuetele ja usaldab neid ka kolmandale isikule ehk konkursi korraldajale. GDPR-iga kehtestatud tingimuste ja eelduste täitmisel on konkursil osalejatel andmesubjektidena vastavalt nende isikuandmete töötlemisele järgmised õigused: (i) õigus saada tasuta teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid korraldaja töötleb; (ii) õigus parandada töödeldud ebaõigeid isikuandmeid; (iii) õigus töödeldud isikuandmete kustutamisele; (iv) õigus piirata isikuandmete töötlemist; v) õigus isikuandmete teisaldamisele. Konkursil osalejatel on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, milleks on isikuandmete kaitse amet ( www.uoou.cz ). Võistlusel osalejad saavad eelnimetatud õigusi teostada korraldaja juures ülaltoodud kontaktandmetel või e-posti aadressil: [email protected] või võtta ühendust korraldaja isikuandmete kaitse eest vastutava isikuga e-posti aadressil: [email protected]

Täiendav teave isikuandmete töötlemise kohta on saadaval korraldaja kodulehel https://www.noark-electric.cz/ee/privaatsuspoliitika.