Noteikumi

"NOARK PIEPILDA SAPŅUS"

Konkursa organizators izglītības iestādēm (skolām) ir uzņēmums NOARK Electric Europe s.r.o., IČ 24123846, juridiskā adrese Prague 9, Sezemicka 2757/2, pasta indekss 193 00 (turpmāk tekstā arī “organizators” vai "organizators").

Organizators no 01.10.2023. līdz 16.01.2024. īsteno konkursu ar nosaukumu " NOARK PIEPILDA SAPŅUS " (turpmāk tekstā "konkurss").

Par ko mēs sacenšamies?

• 3D printeris uzvarētāju komandai

• Uzvarētāju komanda saņems arī papildus 500 eiro kā dāvanu karti.

Konkursa vispārīgs apraksts:

Konkursā var piedalīties skolas un izglītības iestādes Latvijā un Lietuvā. Konkursa dalībnieks ir izglītības iestāde, kuru pārstāv visa izvēlētā audzēkņu komanda. No katras izglītības iestādes konkursā izglītības iestāde var piedalīties tikai vienu reizi, izmantojot izvēlētu audzēkņu komandu.

Konkursa priekšmets jeb konkursa darbs, ar kuru katrs dalībnieks piedalīsies konkursā, ir organizatora sniegto produktu un preču funkcionāls pielietojums. Katrs dalībnieks var piedalīties tikai ar vienu darbu. Konkursa darbā ir jāizmanto vismaz 50% no organizatora iesūtītajiem produktiem konkursa produktu komplektā, kam jābūt redzamam darbā.

Dalībnieks ierakstīs konkursa darbu maksimāli 240 sekunžu garā video, kurā būs darba pamata prezentācija, tā apraksts un funkcionalitātes demonstrācija. Šāds video tiks iesūtīts [email protected] ne vēlāk kā līdz 20.11.2023. Konkursa laikā vai pēc tam video bez organizatora piekrišanas nedrīkst publicēt nevienā citā portālā, sociālajos tīklos vai interneta vietnē. Dalībnieki ir tiesīgi ar sociālo tīklu, portālu vai citu vietņu starpniecību izveidot saiti uz organizatora mājaslapā ievietoto video.

Iesniegtie video tiks publicēti organizatora vietnē www.noark-schools.com, kur balsos sabiedrība – vietnes apmeklētāji. Balsošana notiek klikšķinot uz lauka "BALSOT" par atsevišķu video. Katrs vietnes apmeklētājs var balsot vienu reizi dienā par vienu video no vienas IP adreses.

Fināla posmā nokļūst 3 komandas, kuru video saņems visvairāk balsu. Pēdējā posmā uzvarējušos video vērtēs trīs Noark darbinieku žūrija. Viņi vērtē video, balstoties uz:

• risinājumu radošumu

• produkta redzamību

• ierakstīto video

• projekta aprakstu

Žūrija izvēlēsies 1 uzvarējušo video, kas visvairāk atbilst vērtēšanas kritērijiem.

Paziņojums tiks publicēts konkursa lapā, sociālajos tīklos un vietnē http://www.noark-electric.eu, 16.01.2024.

Vadītājs un organizators:

Konkursa vadītājs un organizators ir uzņēmums NOARK Electric Europe s.r.o., juridiskā adrese Sezemická 2757/2, pasta indekss: 193 00, ID numurs: 24123846, sp. spiedogs: C 1856, kas tiek turēts Prāgas pilsētas tiesā, kas ir arī (apbalvojumu) laimestu solītājs un nodrošinātājs.

Dalības konkursā un laimestu nodošanas noteikumi:

Piedalīties var tikai pilnas izvēlētas komandas atsevišķās izglītības iestādēs, kuras pareizi reģistrējas un saņem konkursa komplektu no NOARK. Konkursa komplektu skaits konkursā ir ierobežots un tiks izsniegts reģistrētajiem dalībniekiem pakāpeniski. Kad beidzas konkursa komplekti, konkursa dalībnieki turpmāk vairs netiks pieņemti. No katras izglītības iestādes var piedalīties tikai viena izvēlēta komanda.

Dalībnieka uzdevums ir no saņemtā konkursa komplekta izveidot jebkādu funkcionālu lietotni/risinājumu/projektu, kur ir jābūt izmantotām vismaz 50% no konkursa komplektā saņemtajām sastāvdaļām. Izmantotajiem NOARK elementiem ir jābūt redzamiem lietotnē/risinājumā/projektā.

Pēc tam katrs dalībnieks izveidos īsu, maksimāli 240 sekunžu garu video, kurā būs pamata informācija par lietotni/risinājumu/projektu, tā apraksts, kā arī tā funkciju un iespēju demonstrācija. Tāpat video ir jāatbilst visiem video ievietošanas Facebook sociālajā tīklā noteikumiem. Sīkāka informācija par publicētā satura noteikumiem ir pieejama Facebook.

Video tiks publicēti organizatora vietnē, kur balsos sabiedrība – vietnes apmeklētāji. Konkursa laikā balsotājs var iesniegt vienu balsi par konkursa video dienā. Aizliegts izmantot un publicēt saites uz balsošanu sociālajos tīklos reģistrēto grupu lapās, kurās tiek pirktas vai piedāvātas balsis bez fizisku personu reālas līdzdalības, vai izmantot robotus, viltus kontus vai citus balsošanas paņēmienus, kas neļauj fiziskām personām godīgi balsot. Video un saites uz ideju var publicēt bez ierobežojumiem citās sociālo tīklu vietnēs.

Balsis, kas ir sniegtas, pārkāpjot šos noteikumus, konkursā netiks ieskaitītas.

a) konkursā iesniegtais radītais darbs neatbilst dalības konkursā nosacījumiem (sastāvdaļu daudzums, to redzamība),

b) iesūtītais konkursa video neatbilst uzdevumam un šiem konkursa noteikumiem vai pārkāpj kādus publicēšanas sociālajos tīklos noteikumus.

c) tiks konstatēts, ka dalībnieka balsis ir iegūtas neatļautā vai aizliegtā veidā.

d) dalībnieks vai trešā puse viņa vārdā sociālajos tīklos publicēja lūgumu balsot aizliegtajās grupās.

e) ir ticis konstatēts vēl kāds būtisks šo noteikumu pārkāpums.

Personas, kuras atrodas darba vai līdzīgās attiecībās ar konkursa organizatoru vai organizatoru, vai šīm personām pietuvinātas personas (Civilkodeksa likuma Nr. 89/2012 sējuma 22. pants ar grozījumiem) vai personas, kas tieši vai netieši sadarbojas konkursā.

Promotieris/ organizators nodrošinās balvas piegādi un izņemšanu bez nepamatotas kavēšanās pēc balvas saņemšanas nosacījumu izpildes. Balvu kopā ar uzvarētāju komandu var pieņemt izglītības iestādes direktors, viņa pārstāvis vai pedagogs ar rakstisku pilnvarojumu - izglītības iestādes direktora vai viņa pārstāvja atļauju. Uzvarētājam nav pienākuma saņemt balvu. Balvas nevar apmainīt. Ja uzvarētājs nepieprasa balvu organizatora un organizatora noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tās saņemšanas, zūd iespēja izņemt balvu. ¨

Apbalvojuma solījuma (laimesta) un konkursa noteikumu paziņojums:

Konkursa noteikumi stājas spēkā un apbalvojuma solījums tiek publiski izziņots to publicēšanas dienā vietnē www.noark-school.com. Dalībnieki ir iepazinušies ar noteikumiem un, piedaloties konkursā, apliecina savu vēlmi tos ievērot.

Ja apbalvojums ir dāvanu karšu veidā, uzvarētāju komandas pārstāvis saņems norādītās vērtības dāvanu kartes. Uzņēmums NOARK nodrošinās izvēlēto dāvanu karšu piegādi, sākot no 30 dienām pēc informācijas paziņošanas. Dāvanu kartes nedrīkst izmantot, lai iegādātos tādas preces kā narkotikas, alkoholu, ieročus, priekšmetus vai funkcionālas iespējas, kas var radīt savainojumus vai ir citādi bīstamas.

Organizatora un organizatora pilnvarojums:

Organizators un organizators ir tiesīgs izlemt visus ar konkursu saistītos jautājumus pēc saviem ieskatiem, tā lēmums ir galīgs un saistošs. Organizators patur tiesības jebkurā laikā pirms uzstāšanās, t.i., jebkurā laikā pirms uzvaras nosacījumu izpildes, atsaukt apbalvojuma solījumu (laimestu) konkursā, t.i. atcelt konkursu, pat nenorādot iemeslu. Solījuma atsaukšana tiek veikta tādā pašā veidā un formā, kādā tika dots solījums. Ja balvas iegūšanas nosacījums tiek īstenots vislabākajā veidā, organizators ir tiesīgs atsaukt solījumu tikai nopietnu iemeslu dēļ; šādā gadījumā organizatoram ir pienācīgi jāatlīdzina personai, kura vismaz daļēji izpildīja solījuma nosacījumus pirms atcelšanas. Konkursam ir apbalvojuma solījuma raksturs Civilkodeksa likuma Nr. 89/2012 sējuma 2884. panta un turpmāko pantu izpratnē, kā to groza un reglamentē tā tiesiskais regulējums.

GDPR

Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka uzvaras gadījumā organizators un konkursa organizators ir tiesīgs bez maksas izmantot personas datus, video un audio ierakstus saistībā ar dalībniekiem, viņu pārstāvjiem, vai konkrētiem audzēkņiem vai viņu personiska rakstura izpausmēm (fotoattēli, raksti, video, balss ieraksti u.c.) reklāmas un mārketinga nolūkos bez ierobežojumiem. Dalībniekam ir pienākums nodrošināt likumīgās īpašumtiesības uz lietošanu arī no visām fiziskajām personām, kuras viņu pārstāvēs konkursā, vai, piedaloties konkursā, viņš garantē un apliecina organizatoram, ka viņam ir šīs likumīgās īpašumtiesības un ka tās ir atbilstošas un derīgas.

Konkrētu uzvarētāju fizisku personu vārdi var tikt publicēti plašsaziņas līdzekļos un internetā. Organizators ir tiesīgs izmantot elektronisko kontaktinformāciju, ko konkursa dalībnieks sniedza Organizatoram, lai elektroniski izplatītu komerciālus paziņojumus tikai attiecībā uz dalībnieku, kam dalībnieks dod piekrišanu, sniedzot kontaktinformāciju.

Organizators kā administrators apstrādās dalībnieku personas datus saskaņā ar šiem konkursa noteikumiem, organizatora un konkursa dalībnieka līgumattiecību izpildes nolūkos, kas veidojas dalībniekam, piedaloties konkursā. Šajā gadījumā tas attiecas uz personas datu apstrādi, kurai nav nepieciešama piekrišana, kuras juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Organizators apstrādās dalībnieku personas datus tādā apjomā, kāds ir nepieciešams konkursa īstenošanai, ne ilgāk kā 10 gadus no konkursa uzvarētāja paziņošanas brīža. Organizators apstrādās uzvarētāja(-u) personas datus arī mārketinga nolūkos, ko ietver organizatora, tā produktu un/vai pakalpojumu un tā organizēto konkursu reklamēšana dalībnieku līdzību un citu personisku izpausmju, uzvarētāju/-u audio, vizuālo un/vai audiovizuālo ierakstu un to publicēšanas organizatora reklāmas materiālos veidā ne ilgāk kā 10 gadus no konkursa perioda pēdējās dienas. Konkursa dalībnieku personas datus organizators apstrādās pats un atbilstoši GDPR prasībām uzticēs trešajai pusei – konkursa organizatoram. Izpildot GDPR noteiktos nosacījumus un priekšnosacījumus, konkursa dalībniekiem kā datu subjektiem saskaņā ar viņu personas datu apstrādi ir šādas tiesības: i) tiesības saņemt bezmaksas informāciju par to, kāda veida personas datus organizators apstrādā; (ii) tiesības labot nepareizus apstrādātos personas datus; (iii) tiesības uz apstrādāto personas datu dzēšanu; (iv) tiesības ierobežot personas datu apstrādi; v) tiesības uz personas datu pārnesamību. Konkursa dalībnieki ir tiesīgi iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir Personas datu aizsardzības birojs (www.uoou.cz). Konkursa dalībnieki iepriekš minētās tiesības var īstenot attiecībā uz organizatoru, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju vai e-pasta adresi: [email protected] vai arī viņi var sazināties ar organizatora par personas datu aizsardzību atbildīgo personu, izmantojot e-pasta adresi: [email protected]

Papildu iespējamā informācija par personas datu apstrādi ir pieejama organizatora vietnē https://www.noark-electric.cz/en/privacy_policy.