Pravila

"NOARK ISPUNJAVA SNOVE ŠKOLAMA"

Organizator ovog takmičenja za srednje elektrotehničke škole je kompnija NOARK Electric Europe s.r.o., IČ 24123846, sa sedištem u Pragu 9, Sezemicka 2757/2, poštanski broj 193 00 (u daljem tekstu "organizator").

Organizator će od 01.9.2023. do 16.01.2024. sprovesti takmičenje "NOARK ISPUNJAVA SNOVE ŠKOLAMA" (u daljem tekstu "nagradna igra" ili "takmičenje").

Nagrade za prva tri mesta:

• za škole poklon 3D štampač,

• svakom članu tima poklon vaučer u iznosu od 10 000 din u sportskoj radnji Sport Vision https://www.sportvision.rs/

Osnovna pravila takmičenja:

Učesnici ovog takmičenja su sve elektrotehničke srednje škole na teritoriji cele Srbije, sa pravom učešća u takmičenju kroz jedan odabrani tim đaka.

Predmet takmičenja sa kojim će svaki učesnik takmičenja participirati u istom, je funkcionalna primena proizvoda koji će biti obezbeđeni od strane organizatora. Svaki učesnik može konkurisati samo sa jednim rešenjem. Najmanje 50% od proizvoda koje je poslao organizator u takmičarskom paketu, mora biti upotrebljeno i vidljivo u ponuđenom rešenju.

Portebno je da učesnici snime video od maksimalno 240 sekundi, koji treba da sadrži osnovnu prezentaciju rešenja sa opisom i demonstracijom rada. Video je potrebno poslati [email protected] ne kasnije od 30.11.2023. Video se ne sme objavljivati na bilo kom portalu, društvnim mrežama ili sajtovima tokom ili nakon takmičenja bez saglasnosti organizatora. Učesnici imaju parvo da na društvenim mrežama, portalima ili drugim sajtovima objave link ka videu koji je postavljen na sajtu organizatora.

Pristigli video snimci će biti objavljeni na organizatorovom sajtu www.noark-schools.com, gde će posetioci sajta imati parvo glasanja. Glasanje se vrši klikom na polje “GLASAJ” za svaki pojedinačni video. Svaki posetilac sajta ima parvo da glasa jednom dnevno za jedan video sa jedne IP adrese. 5 ekipa čiji videi prikupe najviše glasova idu u finale, gde će ih ocenjivati tročlani žiri od NOARK-ovih zaposlenih. Videi će biti ocenjivani na osnovu:

• kreativnosti rešenja

• vidljivosti proizvoda

• snimljenog videa

• opisa projekta

Sudije će odabrati 3 pobednička videa (1. - 3. mesto) koji najbolje ispunjavaju zahtevane kriterijume.

Proglašenje pobednika će biti na stranici konkursa, socijalnim mrežama i NOARK veb stranici http://www.noark-electric.eu, 16.01.2024.

Domaćin i organizator:

Domaćin i organizator takmičenja je kompanija NOARK Electric Europe s.r.o., sa sedištem u Pragu Sezemická 2757/2, poštanski broj: 193 00, matični broj: 24123846, br.pečata: C 1856 izdat od strane opštinskog suda u Pragu, koji je organizator i davalac nagrade.

Uslovi učešća u igri i dodela nagrada:

Mogu da učestvuju samo odabrani razredi iz srednjih škola koji su se pravilno registrovali i primili takmičarski paket od NOARK-a. Broj takmičarskih paketa u igri je ograničen na 27 kom i biće dodeljivani registrovanim učesnicima.  Nakon što se iscrpi broj takmičarskih paketa, dalji učesnici takmičenja se više neće primati. Iz svake srednje škole može učestvovati samo jedno odabrano odeljenje.

Učesnici imaju zadatak da od pristiglog poklon paketa sa proizvodima, kreiraju bilo koje funkcionalno rešenje. Takvo rešenje mora sadržati najmanje 50% proizvoda poslatih u takmičarskom paketu, kao i to da NOARK-ovi proizvodi moraju biti vidljivi.

Svaki od učesnika će snimiti kratki video od maksimalno 240 sekundi, koji će sadržati osnovne informacije o prijavljenom rešenju, njegov opis i demonstraciju njegovih funkcija i karkteristika. Video snimci moraju da budu u skladu sa svim pravilima za postavljanje video zapisa na društvenoj mreži Fejsbuk. Više informacija o pravilima za objavljene sadržaja dostupno je na Fejsbuku. Video će biti objavljen na organizatorovom sajtu gde će publika moći da glasa. Svako ko glasa ima parvo da da svoj glas za samo jedan video u jednom danu tokom celog takmičenja.   Zabranjeno je korišćenje i objavljivanje linkova za glasanje na stranicama registrovanih grupa na društvenim mrežama gde se glasovi kupuju ili nude bez stvarnog učešća fizičkih lica, kao i korišćenje robota, lažnih naloga ili drugih metoda za glasanje koji ne dozvoljavaju fer glasanje. Video snimak i link od rešenja može biti objavljen na društvenim mrežama bez ikakvih ograničenja.

Glasovi koji krše ova pravila neće se uzeti u obzir:

a) prijavljeno rešenje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu (broj NOARK komponenti, njihova vidljivost),

b) dostavljeni konkursni video ne ogovara zadatku i ovim pravilima konkursa ili krši neka pravila za objavljivanje na društvenim mrežama,

c) ako se utvrdi da su glasovi pribavljeni na neovlašćen ili nedozvoljen način,

d) učesnik ili treće lice u njegovo ime, objavi zahtev za glasanje u zabranjenim grupama na društvenim mrežama,

e) došlo je do još nekog kršenja ovih pravila.

Lica koja su u radnoj ili sličnoj vezi sa organizatorom nagradne igre ili lica bliska ovim licima (čl. § 22 Zakona br. 89/2012 Zb, sa izmenama) ili lica direktno ili indirektno sarađuju u igri. Organizator će obezbediti isporuku i uručenje nagrade bez nepotrebnog odlaganja nakon što se ispune uslovi za dobijanje nagrade. Pobednik nije u obavezi da prihvati nagradu. Nagrade nisu zamenljive. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku koji je odredio organizator, a najkasnije u roku od 30 dana od osvajanja iste, prestaje mu mogućnost dobijanja nagrade.

Objava o dobijanju nagrade (pobeda) i pravila igre:

Pravila igre i vrste nagrada stupaju na snagu i biće javno objavljuje na sajtu www.noark-school.com. Učesnici su upoznati sa pravilima i učešćem u igri pokazuju volju da se obavezuju na njih.

U slučaju osvajanja novčanog iznosa, nagrada će biti dodeljena učesniku konkursa, odnosno neposredno srednjoj školi, na osnovu ugovora o donaciji. Ukoliko učesnik odbije da potpiše ili zaključi ugovor o donaciji, nagrada se gubi. Davanje poklona određenom fizičkom licu ili određenom timu nije moguće.

U slučaju nagrade u vidu vaučera, predstavnik pobedničkog tima će dobiti vaučere navedene vrednosti. Kompanija NOARK će obezbediti isporuku odabranih vaučera počevši od 30 dana nakon obaveštenja o dobitnicima. Vaučeri se ne mogu koristiti za kupovinu droge, alkohola, oružja, kao ni predmete koji mogu izazvati povrede ili su na drugi način opasni.

Ovlašćenje organizatora:

Organizator ima pravo da odlučuje o svim pitanjima u vezi sa igrom po sopstvenom nahođenju, njegova odluka je konačna i obavezujuća. Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku pre pregleda pristiglih video materijala, odnosno u bilo kom trenutku pre ispunjenja uslova za proglašenje pobednika, opozove obećanje o nagradi (pobedu) u igri, odnosno da otkaže takmičenje, čak i bez navođenja razloga. Opoziv obećanja izvršiće se na isti način i u istom obliku u kojem je obećanje dato. Ukoliko je uslov za dobijanje nagrade najbolje moguće predstavljanje, organizator ima pravo da opozove obećanje samo iz ozbiljnih razloga; u tom slučaju, organizator je dužan da adekvatno obešteti lice koje je ispunilo uslove barem delimično pre otkazivanja. Nagradna igra ima prirodu obećanja nagrade u smislu § 2884 i dalje. Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, sa izmenama i dopunama koje je regulisano njegovom zakonskom regulativom.

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti

Učešćem u igri, učesnici su saglasni da, u slučaju pobede, organizator nagradne igre ima pravo da koristi lične podatke, video i audio zapise koji se odnose na učesnike, njihove predstavnike ili određene učenike ili njihove lične fotografije, pisanja, video, glas, itd. besplatno u reklamne i marketinške svrhe bez ograničenja. Učesnik je dužan da obezbedi pravo na korišćenje i od svih fizičkih lica koja će ga predstavljati na konkursu, ili učešćem na konkursu garantuje i izjavljuje organizatoru da ima ovo zakonsko pravo i da je ispravno i validno.

Imena pojedinih dobitnika – fizičkih lica mogu se objavljivati u medijima i na internetu. Organizator ima pravo da koristi detalje elektronskog naloga koje je učesnik igre dostavio Organizatoru u svrhu širenja komunikacija elektronskim putem samo u odnosu na učesnika, na šta učesnik daje saglasnost pružanjem datog naloga.

Organizator će, kao administrator, obrađivati lične podatke učesnika u skladu sa ovim pravilima igre, radi ispunjenja ugovornog odnosa između organizatora i učesnika igre, koji nastaje učešćem u igri. U datom slučaju radi se o obradi podataka o ličnosti za koju nije potrebna saglasnost, čiji je pravni osnov član 6 stav 1 tačka b) Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator će obrađivati lične podatke učesnika u obimu potrebnom za sprovođenje nagradne igre, a najduže 10 godina od proglašenja pobednika takmičenja. Organizator će takođe obrađivati lične podatke pobednika u marketinške svrhe koje se sastoje u promociji organizatora, njegovih proizvoda i/ili usluga i igara koje organizuje u vidu uzimanja likova i drugih ličnih izraza učesnika, audio, vizuelni i/ili audio-vizuelni snimci pobednika i njihovo objavljivanje u reklamnim materijalima organizatora, najduže 10 godina od poslednjeg dana perioda igre. Organizator će obrađivati lične podatke učesnika igre kako sam, tako i u skladu sa zahtevima uredbe o zaštiti podataka ličnosti, poveriće trećem licu – organizatoru igre. Prilikom ispunjavanja uslova i preduslova utvrđenih Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti, učesnici igre, kao subjekti podataka, imaju sledeća prava u skladu sa obradom svojih ličnih podataka: (i) pravo na besplatne informacije o tome koje lične podatke organizator obrađuje; (ii) pravo na ispravku netačnih obrađenih ličnih podataka; (iii) pravo na brisanje obrađenih ličnih podataka; (iv) pravo na ograničavanje obrade ličnih podataka; (v) pravo na prenosivost ličnih podataka. Učesnici igre imaju pravo da podnesu pritužbu nadzornom organu, a to je Kancelarija za zaštitu ličnih podataka (www.uoou.cz). Navedena prava učesnici igre mogu ostvariti kod organizatora na gore navedenim kontakt podacima, ili na e-mail adresi: [email protected], ili se mogu obratiti licu zaduženom za zaštitu ličnih podataka na telefon organizatora ili putem e-mail adrese: [email protected]

Dodatne moguće informacije o obradi ličnih podataka dostupne su na sajtu organizatora https://www.noark-electric.cz/en/privacy_policy.